Archeologisch onderzoek

Het zetten van grondboringen is een beproefde methode voor het opsporen van archeologische resten zonder daarbij de bodem te verstoren. Archeologisch booronderzoek is met name geschikt wanneer deze resten afgedekt of begroeid zijn en op enige diepte onder het maaiveld verwacht worden.

De boringen worden doorgaans handmatig (met een Edelmanboor en/of een gutsboor) in een regelmatig patroon gezet. De opgeboorde grond wordt geïnspecteerd op samenstelling en archeologisch materiaal, zoals vuursteen, aardewerkscherfjes en houtskool. Daaruit is af te leiden of er sporen van menselijke activiteiten in de bodem zitten. Ook over de opbouw van de bodem, eventuele verstoringen daarvan en de diepteligging van archeologische resten kan booronderzoek uitsluitsel geven. Archeologisch booronderzoek is relatief snel en goedkoop uit te voeren.